Algemene voorwaarden Peg's


Peg's V.o.f. h.o.d.n. Peg's Communication, Boeiend Presenteren en BenJijBoeiend


Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training is gesloten.
 2. Deelnemer/trainee: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de training deelneemt.
 3. Training: training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
 4. Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
 5. Open trainingen en seminars: dié opleidingsactiviteiten, niet zijnde maatwerkopdrachten, waaraan deelgenomen kan worden door open inschrijving.
 6. Maatwerkopdrachten waaronder tevens vallen presentatieopdrachten alsmede voice-over opdrachten: dié activiteiten, die worden ontwikkeld en uitgevoerd in opdracht van één of meer opdrachtgevers, zijnde contractant, ten behoeve van een of meerdere personen en/of instanties.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van 'Sprekershuys B.V.', ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
 2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door de opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
 3. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging training

 1. Inschrijving voor de door 'Sprekershuys B.V.' te verzorgen trainingen kan door de opdrachtgever plaatsvinden door het digitaal inzenden van het ingevulde inschrijfformulier. Uitsluitend in directe overeenstemming met één van de medewerkers van 'Sprekershuys B.V.' kan inschrijving plaatsvinden door middel van telefonische aanmelding of door aanmelding per e-mail/elektronische post.
 2. 'Sprekershuys B.V.' bevestigt een inschrijving die is gedaan per e-mail/elektronische post. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende trainingen tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.
 3. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.

Artikel 4. Tarieven en kosten

 1. Bij inschrijving voor open trainingen en seminars (via digitale aanmelding, dan wel via telefonische aanmelding of via aanmelding per e-mail/elektronische post) gelden de trainingsprijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding zijn vermeld op www.boeiendpresenteren.nl.
 2. De tarieven, kosten en betalingsafspraken met betrekking tot maatwerkopdrachten worden steeds vooraf schriftelijk of in een contract vastgelegd. De declaraties zijn gebaseerd op het werkelijke aantal bestede uren of dagdelen. Ook de kosten die verbonden zijn aan overleg en het op maat maken van de activiteiten voor de opdrachtgever, zullen worden verrekend op basis van het geldende uurtarief. Extra kosten zoals eventueel huur van de studio en technische hulpmiddelen, indien wenselijk, zullen na overleg met de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW. Indien de opdrachtgever wenst dat Pauline van Aken in opdracht van Sprekershuys haar dienst op locatie uitvoert, zullen reiskosten in rekening worden gebracht.
 3. Indien opdrachtgever een korting aangeboden heeft gekregen, geldt de trainingsprijs zoals die is aangegeven op desbetreffende aanbieding.
 4. Op een training is BTW van toepassing. De vermelde prijzen zijn exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.
 5. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
 6. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 5. Betaling

 1. Na inschrijving voor een training zoals vermeld in artikel 3 zendt 'Sprekershuys B.V.' een factuur met betrekking tot de training aan de opdrachtgever.
 2. Indien aankoop van een training geschiedt via een externe (affiliate marketing-) partij vindt facturering uitsluitend plaats via 'Sprekershuys B.V.'.
 3. Betaling door de opdrachtgever dient integraal te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk voor aanvang van de eerste trainingsdag, zonder enig recht op korting of verrekening, ten kantore van 'Sprekershuys B.V.' of door middel van storting op een door 'Sprekershuys B.V.' aangewezen bank- of girorekening.
 4. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele.
 5. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor 'Sprekershuys B.V.' voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
 6. Indien danwel 14 dagen voor aanvang van de training danwel in een in overleg met 'Sprekershuys B.V.' vastgelegde tijdsperiode niet de volledige betaling van de trainingprijs door 'Sprekershuys B.V.' is ontvangen, dan is de deelnemer niet gerechtigd aan de training deel te nemen, tenzij anderzijds geconfirmeerd door 'Sprekershuys B.V.', zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige trainingprijs plus eventueel bijkomende kosten.

Artikel 6. Annulering of verplaatsing door Sprekershuys B.V.

a. Open groepstraining of seminar

 1. 'Sprekershuys B.V.' behoudt zich het recht voor de deelnemer aan een open groepstraining of seminar te verplaatsen tot uiterlijk drie (3) dagen voor de trainingsdag m.u.v. overmacht (bijv. Onverwachtse afwezigheid trainingleider door ziekte of andersoortige belemmerende privé-omstandigheden). De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. De deelnemer is in dit geval verplicht om een andere datum deel te nemen aan eenzelfde training, zonder dat de mogelijkheid bestaat de overeenkomst te ontbinden. De reden dat 'Sprekershuys B.V.' het recht voor de deelnemer te verplaatsen behoudt, is om een goede samenstelling van de groep te krijgen zodat de deelnemer een optimale benutting van de training kan hebben.
 2. 'Sprekershuys B.V.' behoudt zich het recht voor de open groepstraining of seminar te annuleren tot uiterlijk drie (3) dagen voor de trainingsdag m.u.v. overmacht (bijv. onverwachtse afwezigheid trainingsleider door ziekte of andersoortige belemmerende privé-omstandigheden). De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Indien mogelijk biedt 'Sprekershuys B.V.' de opdrachtgever een alternatief aan. Indien dit niet mogelijk is, zal 'Sprekershuys B.V.' het door de opdrachtgever betaalde trainingsgeld restitueren.

b. Open individuele trainingen

Sprekershuys B.V. is bevoegd een individuele training of coachingsessie te verplaatsen of annuleren, binnen twee weken tot 24 uur voor de geplande trainingsdatum en tijd, m.u.v. overmacht (bijv. onverwachtse afwezigheid trainingleider door ziekte of andersoortige belemmerende privé-omstandigheden). De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld.

c. Maatwerkopdrachten

Als Sprekershuys B.V. door onvoorziene omstandigheden gedwongen is de overeengekomen uitvoeringsdata van de activiteiten te veranderen, brengt de één de ander daarvan direct na het bekend worden van de oorzaak op de hoogte en treden partijen in overleg met elkaar om nieuwe afspraken te maken over de uitvoeringsdata en over wat ieder zal doen om de gevolgen van het uitstel te minimaliseren.

Artikel 7. Verhindering van de deelnemer

a. Open groepstraining of seminar

 1. Indien een deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de training, is vervanging door een andere deelnemer mogelijk, mits de vervanger uiterlijk een (1) week voor de eerste trainingsdag wordt aangemeld bij 'Sprekershuys B.V.'. Bij overboeking bedragen de kosten € 19,50 (ZEGGE: NEGENTIEN EURO EN VIJFTIG CENT) excl. BTW. De overboeking kan plaatsvinden door de deelnemer het ingevulde inschrijfformulier digitaal te laten inzenden. De betalingsverplichting voor de trainingsprijs verschuift in dit geval naar de vervangende deelnemer.
 2. Indien de deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de training en vervanging door een andere deelnemer niet mogelijk is, wordt de verhinderde deelnemer overgeboekt naar eenzelfde training op een andere datum en blijft de betalingsverplichting bestaan voor de deelnemer. Bij overboeking worden administratiekosten ad €19,50 (ZEGGE: NEGENTIEN EURO EN VIJFTIG CENT) excl. BTW in rekening gebracht.
 3.  Indien een deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de training, is vervanging door een andere trainee mogelijk, mits de vervanger uiterlijk een (1) week voor de eerste trainingsdag wordt aangemeld bij 'Sprekershuys B.V.'. Bij overboeking bedragen de kosten € 19,50 (ZEGGE: NEGENTIEN EURO EN VIJFTIG CENT) excl. BTW. De overboeking kan plaatsvinden door de vervangende trainee het ingevulde inschrijfformulier digitaal te laten inzenden. De betalingsverplichting voor de trainingsprijs verschuift in dit geval naar de vervangende trainee.
 4. Indien de deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de training en vervanging door een andere trainee niet mogelijk is, wordt de verhinderde deelnemer overgeboekt naar eenzelfde training op een andere datum en blijft de betalingsverplichting bestaan voor de deelnemer. Bij overboeking worden administratiekosten ad € 19,50 (ZEGGE: NEGENTIEN EURO EN VIJFTIG CENT) excl. BTW in rekening gebracht.
b. Open individuele trainingen

De deelnemer is bevoegd een afspraak schriftelijk te annuleren tot twee weken voor de geplande trainingsdatum. Het annuleren van een afspraak binnen 2 dagen tot 24 uur voor de trainingsdatum is alleen telefonisch mogelijk. Bij annulering binnen de 48 uur voor trainingstijd worden de trainingskosten in rekening gebracht.

c. Maatwerkopdrachten

Als opdrachtgever door onvoorziene omstandigheden gedwongen is de overeengekomen uitvoeringsdata van de activiteiten te veranderen, brengt de één de ander daarvan direct na het bekend worden van de oorzaak op de hoogte en treden partijen in overleg met elkaar om nieuwe afspraken te maken over de uitvoeringsdata en over wat ieder zal doen om de gevolgen van het uitstel te minimaliseren.

De ten gevolge van het uitstel van de activiteiten eventueel ontstane extra kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.
Als de opdrachtgever de opdracht annuleert, is hij de volgende percentages van het overeengekomen bedrag voor de werkzaamheden verschuldigd:

 • binnen 7 dagen voor datum activiteit: 50%
 • binnen 4 dagen voor datum activiteit: 75%
 • binnen 48 uur voor datum activiteit: 100%

Artikel 8. Geheimhouding

Sprekershuys B.V. zal met betrekking tot alle informatie die zij in het kader van een maatwerkopdracht van de opdrachtgever ontvangt, geheimhouding betrachten.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. 'Sprekershuys B.V.' is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van 'Sprekershuys B.V.' of de annulering van de cursusovereenkomst door 'Sprekershuys B.V.', tenzij aan 'Sprekershuys B.V.'opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. Indien 'Sprekershuys B.V.' op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
 3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de training, het trainingsmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de training worden door Pauline van Aken voorbehouden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pauline van aken, is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 11. Toepasselijk recht

 1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van 'Sprekershuys B.V.' en overeenkomsten tussen 'Sprekershuys B.V.' en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij de wet anders voorschrijft.